روغن پمپ وکیوم

روغن پمپ وکیوم برای روغن کاری و خنک کاری استفاده می شود و می توان گفت از بین لوازم پمپ وکیوم جز مهم ترین ها محسوب می گردد.