پمپ های وکیوم روغنی
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵ ، موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹
پمپ های وکیوم آبی
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵ ، موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹