کمپرسور هوا در بیمارستان ها چه نقشی دارند؟

کمپرسور هوا در بیمارستان ها چه نقشی دارند؟