کمپرسور جابجایی مثبت چیست و چه عملکردی دارد؟

کمپرسور جابجایی مثبت چیست و چه عملکردی دارد؟