کمپرسورهای اسکرو هوا بدون روغن چگونه کار می‌کنند؟

کمپرسورهای اسکرو هوا بدون روغن چگونه کار می‌کنند؟