پمپ وکیوم روتنبرگر مدل : Rodia-VAC FF35200, 1x -04004625352007

پمپ وکیوم روتنبرگر مدل : Rodia-VAC FF35200, 1x -04004625352007