نحوه اعمال رفرنس با توجه به نوع كنترلر

نحوه اعمال رفرنس با توجه به نوع كنترلر