میکرو سرو موتور چیست و چه کاربردی دارد

میکرو سرو موتور چیست و چه کاربردی دارد