معرفی انواع دیزل ژنراتور از نظر کاربرد و نوع سوخت

معرفی انواع دیزل ژنراتور از نظر کاربرد و نوع سوخت