مشکلات کمپرسور باد + علت روغن دادن کمپرسور باد و داغ کردن آن

مشکلات کمپرسور باد + علت روغن دادن کمپرسور باد و داغ کردن آن