مزایای فن‌های گریز از مرکز چیست؟

مزایای فن‌های گریز از مرکز چیست؟