قیمت کمپرسور اسکرال به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت کمپرسور اسکرال به چه عواملی بستگی دارد؟