فرق بین پمپ و کمپرسور در چه چیزی می باشد؟

فرق بین پمپ و کمپرسور در چه چیزی می باشد؟