جریان هوای مناسب برای کمپرسور چیست؟

جریان هوای مناسب برای کمپرسور چیست؟