اجکتور با کندانسور تماس مستقیم

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

اجکتور با کندانسور تماس مستقیم

اتصال سری یا موازی اجکتور ها برای بهره برداری اقتصادی و حصول فشار های مطلق ضرورت زیادی دارد. بر اساس استفاده از تجهیزات مکمل و کمکی، دو و سه مرحله اجکتور می توانند با قابلیت کندانس و یا غیر کندانس می تواند مورد استفاده واقع شود. با توجه به کندانسور های میانی بین که باعث کاهش مصرف بخار در مراحل بعد با کندانس بخار عملیاتی مرحله اول و بخارات قابل چگالش و در سمت ساکش،  کندانسور بین ممکن است تماس سطحی و یا از انواع تماس مستقیم باشد. نوع تماس مستقیم خودش یا بارومتریک طراحی می شود و یا به صورت نصب در ارتفاع پایین بکار گرفته می شود. برنامه های کاربردی تقریبا نامحدود و همچنین قابلیت اطمینان عملیاتی بالایی در این نوع سیستم ها وجود دارد.سیستم های تولید خلاء با کندانسور تماس مستقیم شرکت صنادید توس ویژه  و راه حل بسیاری از مسایل فرایندی در صنعت می باشد.

شکل نشان داده شده در ذیل جهت رسیدن به فشار مکش تا 1 میلی بار.کاربرد دارد. درجه حرارت آب خنک کننده در دسترسی به فشار مطلوب در کندانسور  تماس مستقیم نقش تعیین کننده دارد. در این مثال، دو مرحله اجکتور سری متصل برای رسیدن به یک فشار مکش تا 1 میلی بار با کمترین مقدار مصرف بخار موتیو مطلوب خواهد بود. دو مرحله اجکتور بعدی بیشتر بمنظور فشرده سازی اجزای غیر قابل کندانس جریان مکش و کمپرس تا فشار اتمسفر کاربرد دارد. هنگامی که کندانسور در ارتفاع به منطور استفاده از شرایط بارومتریک نصب شده، خروج سیال کندانس شده توسط گرانش و از طریق یک مسیر آبندی تعبیه شده انجام می شود. در این وضعیت، در صورت قطع کامل بخار موتیو، خطوط ساکشن و کندانسور پایدار بوده و پدیده افت خلاء رخ نخواهد داد.
[/av_textblock]