جریان محوری و تئوری کمپرسورها

جریان محوری و تئوری کمپرسورها

جریان محوری و تئوری کمپرسورها ،نوع روتور دینامیکی کمپرسورهای هوا و سایر طبقه بندی کمپرسورها مورد بحث قرار خواهد گرفت.