کاربردهای کمپرسور هوا دیزلی و نحوه کار آن به چه صورتی است؟

کاربردهای کمپرسور هوا دیزلی و نحوه کار آن به چه صورتی است؟