پمپ شعاعی چیست و چه کاربردی دارد؟

پمپ شعاعی چیست و چه کاربردی دارد؟