هوای فشرده کمپرسور باد به چه روشی محاسبه می شود؟

هوای فشرده کمپرسور باد به چه روشی محاسبه می شود؟