نشتی‌ هوا در کمپرسورهای باد چگونه است و چطور کنترل می‌شود؟

نشتی‌ هوا در کمپرسورهای باد چگونه است و چطور کنترل می‌شود؟