فن سانتریفیوژ چه کاربردهایی دارد؟

فن سانتریفیوژ چه کاربردهایی دارد؟