درایر در کمپرسور هوا چه وظیفه‌ای را انجام می دهد؟

درایر در کمپرسور هوا چه وظیفه‌ای را انجام می دهد؟