آیا نیازی به نصب تابلو برق تایمر دار برای کمپرسور هوا است؟

آیا نیازی به نصب تابلو برق تایمر دار برای کمپرسور هوا است؟